Ông Đỗ Thắng Hải - Diễn Đàn CPTPP - Cơ hội mở rộng thị trường Châu Mỹ cho hàng xuất khẩu Việt Nam