Hội thảo CPTPP - Cơ hội mở rộng thị trường Chau Mỹ cho hàng xuất khẩu Việt Nam 2021