Diễn đàn Quốc Tế: Hợp tác thương mại với các đối tác khu vực Á - Âu